Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DODATEK WĘGLOWY AKTUALNE INFORMACJE

 

 W DNIU 30.11.2022r. UPLYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

 

DODATEK WĘGLOWY – AKTUALNE INFORMACJE 

 

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Ustawa wprowadza wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi min. 85% węgla kamiennego. Dodatek jest przyznawany jednorazowo,  w kwocie 3000 zł na jedno gospodarstwo domowe.

 

Przez gospodarstwo domowe, o którym tu mowa, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W dniu 3 listopada 2022r. w art. 2 ustawy o dodatku węglowym wprowadzono zmiany: 

w art. 2:  

 "3c W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 3a i 3b do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła" 

-  w przypadku kilku gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem mających odrębne lokale mieszkalne, mające oddzielne lub współdzielone źródło ciepła należy przedstawić dokument organu prowadzącego postępowanie w sprawie nadania adresu, z którego wynika, że postępowanie nie zostanie zakończone do 30 listopada 2022r. albo dokument/oświadczenie, wskazujący, że nadanie odrębnego adresu jest niemożliwe 

 

3d.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3c, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

3e.  W przypadku gdy w lokalu, o którym mowa w ust. 3d, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

oraz: 

15f W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. W takim przypadku organ ten przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji. Przepis art. 3 ust. 2 stosuje się.

 

15g.    Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 2 ust. 1. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dokonywany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

- z powyższego wynika, że dodatek węglowy może zostać przyznany wnioskodawcy, gdy zostanie ustalone, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB  po dniu 11 sierpnia 2022r.

 

- Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

- Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Wniosek można składać także w przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe. W tym przypadku do wniosku należy jednak załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jakie osoby mogą składać wniosek

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek węglowy przysługuje mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terenie Polski:

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom przebywającym legalnie na terytorium Polski;

3) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy złożyć wniosek

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Gdzie złożyć wniosek

Złożenie wniosku

Wniosek składa się na piśmie lub elektronicznie. Wniosek musi zostać opatrzony podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym albo podpisem osobistym.

 Kiedy nastąpi wypłata dodatku

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022r. wypłaca się do 30 grudnia 2022r.

 Organ ma obowiązek zweryfikować wniosek w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących gospodarstwa domowego może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w toku którego ustala się czy stan faktyczny danego gospodarstwa jest zgodny z podanymi we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Jeżeli weryfikacja potwierdzi prawo do dodatku, zostanie on przyznany bez konieczności wydawania decyzji w tej sprawie. Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał takiego adresu, to informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie mu udzielana osobiście (o takiej możliwości wnioskodawca ma być informowany przy składaniu wniosku).

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 Forma "decyzji" będzie również wymagana do uchylenia decyzji oraz do rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego.

Dodatek węglowy będzie wypłacany tylko w dwóch formach tj.

 1. na wskazany przez Wnioskodawcę numer rachunku bankowego z podaniem danych właściciela rachunku,

2. gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Rewalu ul. Mickiewicza 19 

W przypadku gdy wnioskodawca nie poda we wniosku numeru rachunku bankowego, dodatek zostanie wypłacony z automatu w kasie w/w banku 

 

Wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki tej klauzuli organy będą miały uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia świadczenia tj. skierowanie wniosku do Prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa.  

Dodatek węglowy zwolniony z podatku, wyłączony z dochodów i spod egzekucji

Dodatek węglowy ma za zadanie wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu węgla w sytuacji rosnących jego cen, nie jest zaś dochodem członków tych gospodarstw. Dlatego ustawa przewiduje przepisy:

  • zwalniające dodatek węglowy od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 52jc updof),
  • wyłączające dodatek węglowy spod egzekucji (art. 833 § 6 k.p.c., art. 10 § 4 i art. 80 § 2a pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz
  • skutkujące nieuwzględnianiem dodatku węglowego przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu (art. 26 ust. 7e updof, art. 8 ust. 4 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE!!! dodatek węglowy będzie wypłacany tylko w dwóch formach tj.

 

1. na wskazany przez Wnioskodawcę numer rachunku bankowego z podaniem danych właściciela rachunku,

2. gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Rewalu ul. Mickiewicza 19 

W przypadku gdy Wnioskodawca nie poda we wniosku numeru rachunku bankowego, dodatek zostanie wypłacony z automatu w kasie w/w banku 

 

12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Ustawa wprowadza wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi min. 85% węgla kamiennego. Dodatek jest przyznawany jednorazowo, w kwocie 3000 zł na jedno gospodarstwo domowe.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

  1. głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego
  2. źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i jest przyznawany jednorazowo na wniosek.

 

Przez gospodarstwo domowe, o którym tu mowa, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek można składać także w przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe. W tym przypadku do wniosku należy jednak załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jakie osoby mogą składać wniosek

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek węglowy przysługuje mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terenie Polski:

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom przebywającym legalnie na terytorium Polski;

3) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy złożyć wniosek

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu  - dotyczy osób, które mieszkają na terenie gminy Rewal. Miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.  Miejsce zamieszkania wnioskodawcy można mieć tylko jedno i musi być tożsame z jego gospodarstwem domowym.  

Wniosek można złożyć w formie: 

- papierowej

i elektronicznej 

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy elektronicznie?

 W przypadku chęci złożenia wniosku w formie elektronicznej  należy:

– wydrukować wniosek i dokładnie wypełnić

– wniosek zeskanować

zeskanowany wniosek podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym korzystając TEJ STRONY 
Informacja o tym jak podpisać dokument elektronicznie  znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany  można również skorzystać z instrukcji, która znajduje się w galerii na samej dole strony

następnie
– zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”; w dalszej kolejności – kliknąć przycisk „Załatw sprawę”, wybrać jednostkę: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu 

– w formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć jako załącznik  zeskanowany podpisany elektronicznie wniosek i wysłać pismo do wybranej  jednostki

 

 

 Kiedy nastąpi wypłata dodatku

Dodatek węglowy zostanie wypłacony w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Najpierw wójt dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jeżeli weryfikacja potwierdzi prawo do dodatku, zostanie on przyznany bez konieczności wydawania decyzji w tej sprawie. Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał takiego adresu, to informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie mu udzielana osobiście (o takiej możliwości wnioskodawca ma być informowany przy składaniu wniosku).

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Jeżeli weryfikacja nie potwierdzi prawa do dodatku, zostanie wydana decyzja o odmowie przyznania dodatku.

Forma "decyzji" będzie również wymagana do uchylenia decyzji oraz do rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego.

Wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki tej klauzuli organy będą miały uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia świadczenia.

Dodatek węglowy zwolniony z podatku, wyłączony z dochodów i spod egzekucji

Dodatek węglowy ma za zadanie wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu węgla w sytuacji rosnących jego cen, nie jest zaś dochodem członków tych gospodarstw. Dlatego ustawa przewiduje przepisy:

  • zwalniające dodatek węglowy od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 52jc updof),
  • wyłączające dodatek węglowy spod egzekucji (art. 833 § 6 k.p.c., art. 10 § 4 i art. 80 § 2a pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz
  • skutkujące nieuwzględnianiem dodatku węglowego przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu (art. 26 ust. 7e updof, art. 8 ust. 4 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej)

Podstawa prawna:

ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 oraz ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego - Dz. U. z 2022r. poz. 1712

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wzór wniosku.docx (DOCX, 44.26Kb) 2022-08-17 12:16:37 144 razy
2 Wzór wniosku.pdf (PDF, 216.17Kb) 2022-08-17 12:16:37 145 razy
3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf (PDF, 126.02Kb) 2022-08-17 12:10:49 96 razy
4 WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO (Automatycznie odzyskany).doc (, 94.50Kb) 2022-08-17 10:13:02 3 razy
5 WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO (Automatycznie odzyskany).pdf (, 278.71Kb) 2022-08-17 10:13:02 1 raz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 17-08-2022 10:13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 17-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 08-12-2022 13:12:54