Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opiekun tymczasowy - informacje prawne

OPIEKUN TYMCZASOWY DLA MAŁOLETNIEGO – INFORMACJE PRAWNE

 

Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) małoletni* obywatel Ukrainy (tj. osoba do 18 roku życia), który przebywa na terenie Polski bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentuje oraz sprawuje pieczę nad jego osobą i majątkiem opiekun tymczasowy.

Opiekun tymczasowy, o ile przy jego ustanowieniu nie określono inaczej zakresu jego praw i obowiązków, jest upoważniony do reprezentowania małoletniego oraz sprawowania pieczy nad jego osobą i majątkiem. Opiekun tymczasowy powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.

Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego  sprawuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu (dotyczy osób przebywających na terenie gminy Rewal).

Przy sprawowaniu nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego przez Ośrodek wsparcie zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach.

Do obowiązków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach należy również zapewnienie opiekunom tymczasowym pomocy:

- prawnej;

- organizacyjnej;

- psychologicznej

 

Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego, w przypadku gminy Rewal właściwym sądem jest Sąd Rejonowy w Gryficach III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Ustanawiając opiekuna tymczasowego sąd kieruje się dobrem dziecka. Opiekun tymczasowy powinien być ustanowiony przede wszystkim spośród krewnych, powinowatych lub innych osób dających rękojmię należytego wykonywania obowiązków opiekuna.

W tym przypadku stosuje się przepisy art. 148 Kodeksu rodzinny i opiekuńczego o treści cyt.:

Art. 148. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

§ 1. Nie może być ustanowiona opiekunem osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo została pozbawiona praw publicznych.

§ 1a. Opiekunem małoletniego nie może być ustanowiona także osoba, która została pozbawiona władzy rodzicielskiej albo skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

§ 2. Nie może być ustanowiony opiekunem ten, w stosunku do kogo zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna.

 

W przypadku braku osób wskazanych na opiekuna tymczasowego wskazuje na wniosek sądu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu terminie 48 godzin. Wraz ze wskazaniem kandydata na opiekuna tymczasowego Ośrodek przesyła jego pisemną zgodę na ustanowienie opiekunem tymczasowym.

Tę samą osobę można ustanowić opiekunem tymczasowym dla więcej niż jednego małoletniego, jeżeli nie zachodzi sprzeczność między interesami małoletnich. Opiekunem tymczasowym dla rodzeństwa w miarę możliwości ustanawia się tą samą osobę.

Jeżeli małoletni przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy i przybyli wraz z osobą sprawującą nad nimi tę pieczę – sąd ustanawia tę osobę opiekunem tymczasowym dla wszystkich tych małoletnich.

 

Postępowanie o ustanowienie opiekuna może być wszczęte na wniosek (m.in. osoba sprawująca faktyczną pieczę nad małoletnim) lub z urzędu.

Wniosek o wszczęcie postępowania zawiera:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;
 2. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy (wnioskodawcą może być m.in. Straż Graniczna, wójt burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, prokurator, Policja, jednostka organizacyjna pomocy społecznej**) jego adres zamieszkania lub pobytu albo siedziby, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
 3. imię i nazwisko małoletniego, jego adres zamieszkania lub ppbytu;
 4. imiona i nazwiska rodziców oraz nazwisko rodowe matki małoletniego bądź informację, że nie są one znane;
 5. płeć małoletniego;
 6. datę i miejsce urodzenia małoletniego;
 7. rodzaj oraz serię i numer dokumentu, stanowiącego podstawę przekroczenia granicy przez małoletniego, jeżeli występuje;
 8. imię i nazwisko kandydata na opiekuna tymczasowego, jego datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu oraz serię i numer dokumentu tożsamości albo informację o braku kandydata;
 9. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub pobytu osoby sprawującej faktyczną pieczę nad małoletnim, jeżeli małoletni nie znajduje się pod pieczą kandydata na opiekuna tymczasowego;
 10. osnowę wniosku czyli  uzasadnienie wniosku;
 11. jeżeli we wniosku wskazano kandydata na opiekuna tymczasowego, należy ponadto podać stopień pokrewieństwa albo powinowactwa kandydata na opiekuna tymczasowego z małoletnim bądź informację o braku pokrewieństwa albo powinowactwa, a w przypadku osoby sprawującej faktyczną pieczę nad małoletnim – datę, od której piecza jest sprawowana.
 12. Kandydat na opiekuna tymczasowego składa oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego okoliczności, o których mowa w art. 148 § 1 i 1a ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Dane teleadresowe instytucji:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu, ul. Warszawska 31, 72-344 Rewal tel. 91 38 62 573 lub tel. komórkowy 516 166 613, adres e-mail gops@rewal.pl
 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, ul. Dworcowa 22, 72-300 Gryfice,  tel. 91 384 66 26 adres e-mail: pcpr@gryfice.pl  
 1. Sąd Rejonowy w Gryficach, III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Wysoka Brama 2 72-300 Gryfice tel. 91 38 66 831, III Wydział Rodzinny i Nieletnich - Sąd Rejonowy w Gryficach (gryfice.sr.gov.pl)

 

Uwaga!

- wniosek należy złożyć w 1 egzemplarzu w Sądzie Rejonowym w Gryficach (osobiście lub pocztą). Wysłanie wniosku drogą elektroniczną (mailem) jest tylko informacją dla Sądu i wymagane będzie uzupełnienie podpisu

- w treści wniosku należy podać informację w jakim języku będzie możliwa komunikacja z Sądem,

Dokumenty (paszport, zaświadczenie nadania nr PESEL i inne dokumenty np. akt urodzenia) należy mieć przy sobie w celu okazania przed Sądem.

 

*małoletni – osoba, która nie ukończyła 18 lat

** jednostka organizacyjna pomocy społecznej – regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, centrum usług społecznych – w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818), dom pomocy społecznej, placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej;

 

Podstawa prawna – art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.)  

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rewalu

Justyna Żebrowska 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ulotka_informacyjna_-_wersja_w_j_polskim (3).docx (DOCX, 27.90Kb) 2022-04-07 13:22:02 160 razy
2 ulotka_informacyjna_-_wersja_w_j_ukraińskim (1).docx (DOCX, 29.39Kb) 2022-04-07 13:22:02 133 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 30-03-2022 15:12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 30-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 07-04-2022 13:22:02