Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Tryb załatwiania spraw z zakresu pomocy społecznej i wymagane dokumenty

            Osoba lub rodzina, która znalazła się się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie może sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej, który znajduje się w gminie ze względu na miejsce pobytu. Do ośrodka można zgłosić się osobiście, telefonicznie  lub pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą osoby, która potrzebuje pomocy. Postępowanie pracownik socjalny może wszcząć z urzędu. W sytuacji, kiedy brak jest wniosku strony, a zachodzi konieczność udzielenia pomocy pracownik socjalny musi jednak uzyskać zgodę  osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na udzielenie pomocy w toku prowadzonego postępowania.
Dniem wszczęcia postępowania jest dzień przyjęcia wniosku przez pracownika lub data jego wpływu do ośrodka pomocy społecznej.
Przewidywany termin załatwienia sprawy - bez  zbędnej zwłoki nie później niż 1 miesiąc od daty złożenia wniosku w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej. Od każdej decyzji ośrodka pomocy społecznej przysługuje prawo wniesienia  odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Kierownika

WYWIAD ŚRODOWISKOWY U OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

     Przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w  miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego czy czasowego pobytu. Do osoby ubiegającej się o pomoc zgłosi się pracownik socjalny, który przeprowadzi rozmowę, pozwalającą na dokonanie oceny sytuacji życiowej, występujących problemów i zakresu potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn trudnej sytuacji życiowej.
Jeśli wywiad środowiskowy nie został przeprowadzony z przyczyn leżących po stronie klienta, to pracownik socjalny sporządza protokół o okolicznościach uniemożliwiających przeprowadzenie wywiadu np.:

 • Klient odmawia wpuszczenia pracownika socjalnego do zajmowanego lokal
 • Klient jest w stanie nietrzeźwym,
 • Klient jest nieobecny w  wyznaczonym terminie.

  Jeśli strona nie przedstawiła  dokumentów stanowiących podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i materialnej to:

  1. W przypadku. kiedy strona nie jest zdolna do samoobsługi lub jest niezaradna życiowo, pracownik socjalny powinien pomóc zgromadzić brakujące dokumenty. W wypadku nadmiernego utrudnienia w uzyskaniu potrzebnych dokumentów pracownik socjalny sporządza notatkę służbową, w której podaje brakujące dane oraz źródło, z którego pochodzą.
  2. W przypadku, gdy o przyznanie świadczenia ubiega się osoba , do której mają zastosowanie przepisy o ochronie zdrowia psychicznego i nie można, ze względu na jej stan zdrowia, uzyskać podczas wywiadu wymaganych informacji lub dokumentów , pracownik socjalny  odnotowuje ten fakt w kwestionariuszu wywiadu.
  3. Jeśli klient nie był w stanie dostarczyć wymaganych dokumentów, pracownik socjalny wzywa na piśmie do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Jeśli klient pomimo wezwania nie dostarczył niezbędnych do przyznania wnioskowanego świadczenia, pracownik socjalny wnioskuje o wydanie decyzji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

W przypadku niemożności dostarczenia danego dokumentu przez klienta, pracownik socjalny ma prawo i obowiązek dołożyć starań do jego zdobycia.
Jeżeli ubiegasz się ponownie o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy. Plan pomocy ustalany jest w trakcie przeprowadzania wywiadu w porozumieniu z klientem.
Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy, mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

 

Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej, a w przypadku spraw nie cierpiących zwłoki w terminie 2 dni roboczych.
 

Niezbędne dokumenty

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustala się na podstawie następujących dokumentów:

 1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu)
 3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
 5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
 6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 7. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 8. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 9. zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
 10. dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 11. zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 12. zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 13. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 14. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
 15. zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 16. zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek  na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 17. zaświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy, wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;
 18. oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy;
 19. zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
 20. oświadczenia o stanie majątkowym.

Pracownik socjalny może wymagać od osoby zgłaszającej się o pomoc dostarczenia innych niż w/w dokumentów, koniecznych do wydania decyzji odnośnie świadczeń. Nie dostarczenie wskazanych przez pracownika dokumentów może skutkować odmową przyznania świadczenia.

 

Do czego zobowiązane są osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej

    Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo zasobów własnych lub przyznanych świadczeń mogą być podstawą do odmowy przyznania, ograniczenia lub wstrzymania świadczenia pomocy społecznej.
    Współdziałanie to powinno m.in. polegać na umożliwieniu przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz przedłożeniu dokumentów koniecznych do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy. Samo spełnianie przesłanek określonych w ustawie o pomocy społecznej nie jest wystarczającym uzasadnieniem i jednocześnie gwarancją uzyskania świadczenia. Bierna bądź roszczeniowa postawa może spowodować odmowę przyznania świadczenia z pomocy społecznej bądź wstrzymania jego wypłaty.
    Egzekwowanie od beneficjenta  pomocy społecznej obowiązku współdziałania  jest istotne także  z tego punktu widzenia, że pomoc ta nie może się sprowadzać do prostego rozdawnictwa świadczeń.

     W całym systemie zabezpieczenia społecznego pomoc społeczna jest ostatnim instytucjonalnym ogniwem udzielania świadczeń zabezpieczających podstawowe potrzeby egzystencjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 29-01-2015 10:11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Lenarcik 29-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Lenarcik 10-01-2022 09:25:08