Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przemoc w rodzinie - nowe uregulowania prawne od 30 listopada 2020r.

„PRZEMOC W RODZINIE – OD 30 LISTOPADA 2020r. NOWE UREGULOWANIA PRAWNE”  

          Od dnia 30 listopada 2020 roku obowiązuje ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z dnia 29 maja 2020 r. poz.956), zawierająca nowe uregulowania prawne dotyczące prawa policjanta- wobec osób cywilnych, a żołnierza Żandarmerii Wojskowej- wobec żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową - do zatrzymania oraz wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Nowelizacja obejmuje zmiany w następujących aktach prawnych:

 1. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460, z późn.zm.
 2. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821 i 1238 oraz z 2020 r. poz.568
 3. Ustawa z Policji (Dz.U z 2020 r. poz.360)
 4. Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 431)
 5. Kodeks postepowania w sprawach o wykroczeniu (Dz.U. z 2020r. poz. 729)
 6. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2020 r. poz.755 i 807)
 7. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U z 2020 r. poz. 218)

Podjęcie przez funkcjonariusza w toku interwencji wiedzy o występowaniu przemocy domowej będzie wiązało się z koniecznością realnej oceny stwarzania zagrożenia sprawcy dla życia lub zdrowia domowników. Wystąpienie wskazanego zagrożenia będzie pozwalało funkcjonariuszowi na wydanie bezwzględnego nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy, który będzie mógł zabrać ze sobą wyłącznie rzeczy niezbędne. Jego wydalenie będzie niezależne od twierdzeń sprawcy przemocy o braku innego miejsca zamieszkania. Po stronie funkcjonariusza pozostanie konieczność poinformowania sprawcy o miejscach noclegowych, takich jak schroniska. Funkcjonariusz będzie posiadał uprawnienia do wydania zakazu zbliżania się sprawcy do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Nakaz lub zakaz mogą być stosowane łącznie i będą natychmiast wykonalne. Mogą być wydane podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu lub w związku z informacją o stosowaniu przemocy w rodzinie. Także wtedy gdy sprawca uciekł.

Zgłosić taką konieczność mogą: osoba dotknięta przemocą, kurator sądowy lub pracownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków. Osoby wnoszące o zastosowanie nakazu bądź zakazu będą zwolnione z kosztów sądowych.

Na  policji spoczywa obowiązek regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do nałożonych na niego sankcji. Nieprzestrzeganie ich będzie wiązało się z możliwością stosowania wobec niego środków przymusu w celu egzekwowania nałożonego zobowiązania.  Tzn. jeżeli osoba wobec której zastosowano zakaz zbliżania, kontaktu z osobą pokrzywdzoną lub nakaz opuszczenia lokalu nie będzie się stosowała do zakazów lub nakazu prokurator będzie zobowiązany do zastosowania surowszego środka (np. areszt) i bez znaczenia jest to, że osoba pokrzywdzona wyrazi zgodę na powrót sprawcy przemocy do miejsca zamieszkania.

 

Zmiany w przepisach:

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218) wprowadzono następujące zmiany:

–  w art. 9a:

 1. a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, jeżeli Żandarmeria Wojskowa złoży taki wniosek do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w związku z zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową.”,

 1. b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, o których mowa
  w ust. 3, 3a lub 5.”,
 2. c) po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

„11a. W sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc w rodzinie,
w skład grup roboczych mogą wchodzić także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej.”;

2) art. 11a otrzymuje brzmienie:

„Art. 11a. 1. Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta tą przemocą może żądać, aby sąd, właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.3) ) o postępowaniu nieprocesowym, zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

 1. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy:

1) osoba dotknięta przemocą w rodzinie opuściła wspólnie zajmowane mieszkanie z powodu stosowania wobec niej przemocy w tym mieszkaniu;

2) członek rodziny stosujący przemoc w rodzinie opuścił wspólnie zajmowane mieszkanie;

3) małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu oraz inna osoba stosująca przemoc w rodzinie, okresowo lub nieregularnie przebywa
w mieszkaniu wspólnie z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.

 1. Osoba pełnoletnia, która pozostała w mieszkaniu, o którym mowa w ust. 1, przez czas niezamieszkiwania w nim osoby stosującej przemoc w rodzinie, w związku z wydaniem wobec niej:

1) nakazu lub zakazu, o których mowa w art. 15aa ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956), 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1469, 1495, 1649, 1655, 1798, 1802, 1818, 2070, 2089, 2128 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288, 462, 875 i 956. Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 956

2) nakazu lub zakazu, o których mowa w art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431 i 956),

3) postanowienia sądu o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, w tym również o udzieleniu zabezpieczenia

– jest obowiązana do ponoszenia opłat za dostawy do tego mieszkania energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych oraz czynsz lub koszty bieżącego zarządzania nieruchomością, chyba że względem niej osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana do świadczeń alimentacyjnych.

 1. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do każdego lokalu służącego zaspokajaniu bieżących potrzeb mieszkaniowych.”;

3) po art. 11a dodaje się art. 11b w brzmieniu:

„Art. 11b. Organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego organizujące placówki, o których mowa w art. 15ag ust. 1 pkt 3 i 5 i art. 15ah ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz art. 18g ust. 1 pkt 3 i 5 i art. 18h ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, przekazują, z użyciem środków komunikacji elektronicznej, właściwym terytorialnie jednostkom organizacyjnym Policji i Żandarmerii Wojskowej aktualne dane teleadresowe tych podmiotów ze wskazaniem przedmiotu działalności.

                                                                                                                         Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

                                                                                                                                                Justyna Żebrowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 02-03-2021 09:08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 02-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 03-03-2021 09:08:10