Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacje o formach pomocy w związku z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023r. poz. 103)

1. POMOC JEDNORAZOWA W WYSOKOŚCI 300 zł 

Podstawa prawna: 

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy   obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwanej dalej specustawą. 

Komu przysługuje pomoc? 

 • uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polski (zwanej dalej RP)  bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium RP i został wpisany do rejestru PESEL 
 • za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium RP przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki. 

W jakiej wysokości przysługuje pomoc?

 • 300 zł na osobę 

Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy? 

Wniosek o wypłatę pomocy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu - dotyczy osób które mieszkają na terenie gminy Rewal

Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. 

W jakim trybie i na jakich zasadach przyznaje się pomoc? 

 • Przyznanie świadczenia nie wymaga decyzji
 • Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się wywiadu środowiskowego. 
 • O terminie i formie wypłaty Ośrodek poinformuje za pomocą dostępnych środków komunikacji (telefonicznie lub na adres e-mail)..
 • Odmowa przyznania świadczenia wymaga wydania decyzji.
 • Dane o złożonych wnioskach i udzielonej pomocy będą wprowadzane do Centralnej Bazy Beneficjentów, więc Ośrodek będzie mógł dokonać weryfikacji, czy wniosek nie jest rozpatrywany przez inną jednostkę pomocy społecznej. 

 

2. ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

 • W pierwszej kolejności obywatele Ukrainy otrzymują pomoc humanitarną. Pomoc taką w formie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, opieki medycznej, może zapewnić wojewoda. 
 • Nowe regulacje umożliwiają swobodny dostęp do polskiego rynku pracy obywatelom Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny, a także dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz skierowanie do zatrudnienia za pośrednictwem urzędów pracy. 
 • Obywatele Ukrainy nabędą również uprawnienie do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz świadczenia dobry start. 
 • Mając na uwadze nowe regulacje dotyczące ograniczonego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce, świadczenia z pomocy społecznej będą miały charakter doraźny, krótkoterminowy (np. jeden, dwa miesiące), stanowiąc wsparcie w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych i zabezpieczając najpilniejsze wydatki bytowe: osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych, matek z małymi dziećmi.

Jakie świadczenia pomocy społecznej mogą być przyznane obywatelom Ukrainy? 

 • Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na przykład: 
 1. posiłek dla dzieci i młodzieży przyznawany doraźnie, na czas nie dłużej niż 2 m-ce (art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej) 
 2. posiłek, produkty żywnościowe  lub zasiłek celowy na żywność w przypadku gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia
 3. zasiłek okresowy
 4. usługi opiekuńcze 
 5. praca socjalna
 6. poradnictwo specjalistyczne 
 7. interwencja kryzysowa (zadanie powiatu - PCPR w Gryficach)
 • skład i dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej
 • w przypadku uzyskiwania przez obywatela Ukrainy dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się wg średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu - dotyczy osób mieszkających na terenie gminy Rewal. 

 

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE PRZEZ INNE INSTYTUCJE: 

Zgodnie z art. 26 specustawy:

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, przysługuje prawo do:

1) świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - realizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu 

2) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - realizator ZUS 

3) świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie  jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - realizator ZUS 

4) rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270), jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - ZUS 

5) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Urząd Gminy Rewal

- odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w tych przepisach, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy".

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Owiadczenie dla cudzoziemca_UA (002).docx (DOCX, 32.93Kb) 2022-04-21 12:53:55 140 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 16-03-2022 15:51:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 16-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Lenarcik 05-02-2024 10:11:45