Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych związanych z realizacją przez Zamawiającego ustawowego obowiązku, w zakresie sprawienia pogrzebu dla osoby dorosłej i dziecka oraz szczątków ludzkich, których pochowanie zleca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu

 

Rewal, dnia 14.12.2021r.  

 

ZNAK: GOPS.250.6.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu, ul. Warszawska 31, 72-344 Rewal zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pogrzebowych związanych z realizacją przez Zamawiającego ustawowego obowiązku, w zakresie sprawienia pogrzebu dla osoby dorosłej
i dziecka oraz szczątków ludzkich - zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000 netto niepodlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający i odbiorca :

 

Gmina Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, NIP: 857-18-98-978

w imieniu której występuje:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 31, 72 - 344 Rewal, NIP: 8571802961,
tel./fax 9138 62 573, e-mail: gops@rewal.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 1. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) do zadań własnych gminy
  o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Obowiązek sprawienia pogrzebu przez ośrodek pomocy społecznej wynika z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U.
  z 2020 r., poz. 1947) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1910)

 2. Zamawiający przewiduje, że zleci realizację pogrzebów w następujących ilościach:

 1. zmarłym dorosłym i dzieciom - w ilości orientacyjnej 2 pogrzeby;

 2. szczątki ludzkie - w ilości orientacyjnej 1 pogrzeb

Za osobę dorosłą uważa się każdą osobę, która ukończyła lat 13.
Za dziecko uważa się każdą osobę do ukończenia 13 roku życia.
Za szczątki ludzkie uważa się wszystkie szczątki, których stan wskazuje, że od chwili zgonu minęło lat 20.

Ze względu na szczególny charakter usług, jakim są usługi pogrzebowe, rzeczywista liczba dokonywanych pochówków może ulec zmianie. Zamawiający dopuszcza zatem możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych pogrzebów, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od zawartej umowy.

 

 1. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie zlecenie wystawione przez Zamawiającego.
  Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane ze sprawieniem pogrzebu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

 2. Kompleksowe zorganizowanie pogrzebu, przez co rozumie się: przygotowanie zmarłego do pogrzebu w sposób ustalony przez Gminę, zgodnie z przyjętym zwyczajem
  i wyznaniem zmarłego.

 3. Wydatki związane z kompleksową organizacją pogrzebu obejmują:

 1. przewóz zwłok osoby zmarłej lub szczątków ludzkich samochodem Wykonawcy
  w warunkach zapewniających sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu zgodnie z obowiązującymi przepisami, z miejsca zgonu do miejsca przechowywania zwłok i z miejsca przechowywania zwłok na cmentarz a także do krematorium (w przypadku wyboru tej formy),

 2. przechowywanie zwłok,

 3. spopielenie ciała (w przypadku wyboru tej formy),

 4. zapewnienie najtańszej trumny drewnianej lub urny,

 5. przygotowanie ciała do pochówku (łącznie z umyciem i ubraniem zwłok);

 6. zapewnienie kompletnej odzieży i obuwia dla zmarłego (w przypadku jego braku);

 7. zapewnienie osób do niesienia trumny lub urny;

 8. wykopanie grobu ziemnego na cmentarzu wskazanym przez Zamawiającego

 9. obsługa ceremonii pogrzebowej (w tym wpuszczenie ciała do grobu, zasypanie,
  uformowanie grobu);

 10. zapewnienie i montaż krzyża drewnianego i tabliczki identyfikującej;

 11. zapewnienie i rozwieszenie na terenie gminy Rewal 2 szt. nekrologów w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym;

 12. zapewnienie 1 wiązanki kwiatowej sztucznej małej oraz 1 dużego znicza;

 13. zapewnienie drewnianej obudowy grobu;

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych elementów usługi oraz prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb, proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na całość usługi pogrzebowej. Wynagrodzenie będzie pomniejszone o cenę jednostkową elementu składowego usługi pogrzebowej wskazaną w formularzu ofertowym.

 

 1. Opis wymagań i warunków udziału w postępowaniu

 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli oświadczy, że:

 1. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem
  i dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym.

 2. nie jest w stanie upadłości lub likwidacji

 1. Podczas wykonywania prac Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo
  i higienę swojej pracy i swoich pracowników a także za ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu lub innym osobom.

 

 1. Warunki realizacji zamówienia

 1. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie pisemne zlecenie wystawiane przez Zamawiającego określające miejsce pochówku, jak również zakres niezbędnych usług. Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane ze sprawieniem pogrzebu.

 2. Pogrzeb będzie wykonywany w granicach administracyjnych gminy Rewal.
  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się pogrzeb na cmentarzu gminny ościennej (m.in. gdy osoba zmarła ma opłacone miejsce lub istnieje możliwość złożenia ciała w grobie rodzinnym).

 3. Wykonawca wystawi fakturę VAT lub rachunek po każdej wykonanej usłudze.

 4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku.

 5. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych przez okres realizacji zamówienia.

 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności:

 • ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r., o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami
  i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r.;

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r., w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich

 

 1. Organizacja i koszty związane z załatwieniem formalności tj. wykup miejsca na cmentarzu, zapewnienie obsługi ceremonii pogrzebowej zgodnej z wyznaniem zmarłego (w przypadku gdy nie jest znane wyznanie ceremonia pogrzebowa odbędzie się w obrządku rzymsko-katolickim) są po stronie Zamawiającego.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert: wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego, opatrzony pieczątką firmową wraz z datą sporządzenia i czytelnym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej należy złożyć do dnia 28 grudnia 2021r. w formie pisemnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 72-344 Rewal lub
  w formie ich skanów na adres: gops@rewal.pl. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 1. Kryterium wyboru oferty: jedynym kryterium jest cena - 100%

 2. Złożona oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz oferty stanowiący załącznik do przedmiotowego zapytania.

 3. Ocena, wybór oferty i zawarcie umowy:

 1. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 29.12.2021r. a wyłoniony Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie, po czym zostanie zawarta umowa na wykonanie zamówienia;

 2. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny lub jej przedłużenia.

 5. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia;

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu zapytania zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rewalu.

 

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rewalu

 

Justyna Żebrowska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Pochówek zapytanie ofertowe na 2022.pdf (PDF, 194.94Kb) 2021-12-14 14:42:57 130 razy
2 formularz_ofertowy_-_uslugi_pogrzebowe_2022 (1).pdf (PDF, 212.14Kb) 2021-12-14 14:42:11 137 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 14-12-2021 14:42:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 14-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 14-12-2021 14:42:57