Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych w 2021r.

 

                                                                                                                                                              Rewal, dnia 14.12.2020r.  

 

ZNAK: GOPS.250.3.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na świadczenie usług schronienia w ośrodkach wsparcia tj. w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku z usługami opiekuńczymi oraz w noclegowni dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem pobytu stałego była gmina Rewal

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu, ul. Warszawska 31, 72-344 Rewal zaprasza do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 tys. euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843):

 

I Informacje ogólne

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminny Rewal.

 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. odrębne dla części 1, dla części 2 lub części 3.

 3. Zamawiający i odbiorca : Gmina Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal,
  NIP: 857-18-98-978 w imieniu której występuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 31, 72 - 344 Rewal, NIP: 8571802961, tel./fax 9138 62 573, e-mail: gops@rewal.pl

 4. Z uwagi na to, że zapytanie składa się z więcej niż jednego elementu dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

 5. Postępowanie ofertowe jest jawne.

 

II Opis przedmiotu zamówienia

 1. Część I - schronisko dla osób bezdomnych

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie całodobowego tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz
  z jednym gorącym posiłkiem albo trzema posiłkami, w tym jednym gorącym oraz zapewnienie usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście
  z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

 2. Podmiot składający ofertę w części dotyczącej schroniska dla osób bezdomnych zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o którym mowa w pkt I ust. 1, w szczególności następującego zakresu usług:

 1. możliwość całodobowego przebywania w schronisku z zapewnieniem miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20 stopni Celsjusza oraz stałego dostępu do wc i łazienki z ciepłą i zimną wodą;

 2. możliwość zakupu oraz spożycia posiłków (w tym jednego gorącego) oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju;

 3. umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży i zapewnienie odpowiedniej opieki higienicznej. Umożliwienie prania i suszenia odzieży;

 4. zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany;

 5. zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu;

 6. zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 1. zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście
  z bezdomności. Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia w schronisku dla osób bezdomnych odbywać się będzie na podstawie decyzji administracyjnej o przyznaniu tej osobie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu oraz skierowania wydanego na podstawie w/w decyzji.

 2. Miejsce świadczenia usług: województwo zachodniopomorskie.

 3. Informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

 

Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla bezdomnych oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych musi być zgodny z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896).

 

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba osób bezdomnych skierowanych w 2021r. wynosić będzie do 3 osób, przy czym wskazuje się, iż osobą skierowaną może być zarówno kobieta jak i mężczyzna, w zależności od potrzeb w tym zakresie.

 

Ze względu na charakter zamówienia, rzeczywista liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń uzależniona będzie od rzeczywistej liczby osób, które wymagać będą pomocy w formie usługi schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Rewal. W związku z powyższym zamawiający zastrzega sobie możliwość:

 

 1. zmniejszenia ilości osób w zależności od faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym finansowe wobec Zamawiającego;

 2. zwiększenia zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 2 osoby.

Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym finansowe wobec Zamawiającego;

 

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko. W przypadku, gdy pobyt osoby nie będzie obejmował pełnego miesiąca kalendarzowego, zapłatę ustala się dzieląc miesięczną kwotę odpłatności przez liczbę dni w miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia w schronisku dla osób bezdomnych odbywać się będzie na podstawie skierowania (wydanego w oparciu o decyzję administracyjną o przyznaniu schronienia) do schroniska zawierającego dane osoby, rodzaj, zakres i okres pobytu w schronisku oraz kwotę odpłatności za pobyt. Skierowanie może zostać przekazane faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

 1. Część II - schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie całodobowego tymczasowego schronienia z usługami opiekuńczymi wraz z jednym gorącym posiłkiem albo trzema posiłkami w tym jednym gorącym, zapewnienie usług opiekuńczych odpowiednich do stanu zdrowia osoby kierowanej oraz zapewnienie usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej, w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

 2. Podmiot składający ofertę w części dotyczącej schroniska dla osób bezdomnych
  z usługami opiekuńczymi zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt I ust. 1, w szczególności następującego zakresu usług:

 

 1. możliwość całodobowego przebywania w schronisku, w tym zapewnienie miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20 stopni Celsjusza oraz stałego dostępu do wc i łazienki z ciepłą
  i zimną wodą;

 2. możliwość zakupu oraz spożycia posiłków (w tym jednego gorącego), a w razie potrzeby - karmienie oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju;

 3. umożliwienie skorzystania z prysznica. W miarę potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu;

 1. zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany;

 1. niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych;

 2. wymiany odzieży i zapewnienie odpowiedniej opieki higienicznej. Umożliwienie prania i suszenia odzieży;

 3. zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 4. w miarę możliwości zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, poprzez uczestnictwo np. w grupach wsparcia.

 

Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla bezdomnych oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych musi być zgodny z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych
z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896).

 

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba osób bezdomnych skierowanych
w 2021r. wynosić będzie do 1 osoba, przy czym wskazuje się, iż osobą skierowaną może być zarówno kobieta jak i mężczyzna, w zależności od potrzeb w tym zakresie.

 

Ze względu na charakter zamówienia, rzeczywista liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń uzależniona będzie od rzeczywistej liczby osób, które wymagać będą pomocy w formie usługi schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Rewal. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

 

 1. zmniejszenia ilości osób w zależności od faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym finansowe wobec Zamawiającego;

 2. zwiększenia zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 1 osobę.

Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym finansowe wobec Zamawiającego;

 

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko. W przypadku, gdy pobyt osoby nie będzie obejmował pełnego miesiąca kalendarzowego, zapłatę ustala się dzieląc miesięczną kwotę odpłatności przez liczbę dni w miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

 

Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia w schronisku dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi odbywać się będzie na podstawie skierowania (wydanego w oparciu o decyzję administracyjną o przyznaniu schronienia) do schroniska zawierającego dane osoby, rodzaj, zakres usług i okres pobytu w schronisku oraz kwotę odpłatności za pobyt. Skierowanie może zostać przekazane faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

 

 1. Część III - noclegownia

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w postaci tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowni umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia, w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 marca 2021r. w godzinach od 18.00 do 8.00, od 1 kwietnia 2021r. do 30 września 2021r. w godzinach od 19.00 do 7.00 oraz od 1 października 2021r. do 31 grudnia 2021r. w godzinach od 18.00 do 8.00.

 2. Podmiot składający ofertę w części dotyczącej schroniska dla osób bezdomnych
  z usługami opiekuńczymi zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt I ust. 1, w szczególności następującego zakresu usług:

 1. miejsce do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20 stopni Celsjusza;

 2. umożliwienie spożycia posiłku i zapewnienia gorącego napoju;

 3. umożliwienie skorzystania z prysznica oraz wymiany odzieży;

 4. zapewnienia dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany;

 

 

Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla bezdomnych oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych musi być zgodny z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896).

 

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba osób bezdomnych skierowanych
w 2021r. wynosić będzie do 2 osób, przy czym wskazuje się, iż osobą skierowaną może być zarówno kobieta jak i mężczyzna, w zależności od potrzeb w tym zakresie.

 

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia.

 

Ze względu na charakter zamówienia, rzeczywista liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń uzależniona będzie od rzeczywistej liczby osób, które wymagać będą pomocy w formie usługi schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Rewal. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

 

 1. zmniejszenia ilości osób w zależności od faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym finansowe wobec Zamawiającego;

 2. zwiększenia zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż o 2 osoby.

Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym finansowe wobec Zamawiającego;

 

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez noclegownię.

 

Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia w noclegowni odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu. Skierowanie zawierać będzie m.in. imię i nazwisko świadczeniobiorcy. Skierowanie może zostać przekazane faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

 

III . Termin wykonania usługi:

Od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

IV.  Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie oferty podmiotów, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.

V.  Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków, oferent przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

VI. Kryteria oceny oferty:

 

 1. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

cena - 100%

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać Cn max 10 pkt

Punktacja danej oferty obliczona zostanie wg wzoru:

 

 

Cena najniższa z oferowanych

Cn= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -x 10 pkt = …………….. pkt

Cena oferowana

 

 1. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty Wykonawcy, którego placówka jest dogodniej umiejscowiona od gminy Rewal (pod względem odległości i połączeń komunikacji publicznej).

 

VII. Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem). Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną.

 2. Do oferty należy dołączyć uwierzytelnione kopie dokumentów:

 1. pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów,

 2. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem że jego data wydania obowiązuje przynajmniej do dnia 31 grudnia 2021r. (w przypadku organizacji pozarządowych)

 3. w przypadku pozostałych podmiotów - inny dokument właściwy dla podmiotu,

 

 

 

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty

 1. Wypełniony i podpisamy formularz druku „Oferta” należy złożyć do dnia 23 grudnia 2020 r., do godziny 15.30 drogą pocztową lub w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu, pokój nr 1, ul. Warszawska 31, 72-344 Rewal w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta dot. schronienia” lub drogą elektroniczną na e-mail: gops@rewal.pl Liczy się data wpływu do Zamawiającego.

 2. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem oraz rozstrzygnięcie umieści na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu.

IX. Dodatkowe informacje

 1. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.

 2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

 4. Oferty mogą być składane częściowo tj. na schronisko, schronisko z usługami opiekuńczymi, noclegownię.

 5. Podczas przystąpienia do pisemnego podpisania umowy
  z wybranym Wykonawcą, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów w przypadku ofert nadesłanych do Zamawiającego w formie skanów / kopii oraz statut.

 6. Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający podpisze
  w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania.

 7. O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 8. W przypadku unikania przez Wykonawcę zawarcia umowy Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem biorącym udział w postępowaniu.

 9. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

 10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Justyna Żebrowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu w godzinach 8.00 do 14.00, tel. 913862573, e-mail: gops@rewal.pl

 

 

                                                                                                                     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                             Justyna Żebrowska

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zapytanie ofertowe schronisko 2021.pdf (PDF, 286.64Kb) 2020-12-14 12:00:56 142 razy
2 Formularz oferty.doc (DOC, 46.00Kb) 2020-12-14 12:00:56 170 razy
3 Formularz oferty.pdf (PDF, 504.19Kb) 2020-12-14 12:00:56 147 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 14-12-2020 12:00:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 14-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 14-12-2020 13:01:14