Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na usługi pogrzebowe w 2021r.

 

                                                                                                                                                                 Rewal, dnia 01.12.2020r.  

 

ZNAK: GOPS.250.2.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na kompleksową organizację pogrzebu osobom zmarłym, które zamieszkiwały lub przebywały na terenie gminy Rewal w odniesieniu do których nie ustalono osób zobowiązanych do dokonania pochówku i którym nie przysługiwał zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu, ul. Warszawska 31, 72-344 Rewal zaprasza do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 tys. euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843):

 

 

 1. Zamawiający i odbiorca :

 

Gmina Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, NIP: 857-18-98-978

w imieniu której występuje:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 31, 72 - 344 Rewal, NIP: 8571802961,
tel./fax 9138 62 573, e-mail: gops@rewal.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 1. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1876) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Obowiązek sprawienia pogrzebu przez ośrodek pomocy społecznej wynika z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1947) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

 2. Ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług pogrzebowych i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający przewiduje, że zleci orientacyjnie 2 pogrzeby w ciągu roku. Rzeczywista liczba dokonanych pogrzebów może ulec zmianie.

 3. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie zlecenie wystawione przez Zamawiającego.
  Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane ze sprawieniem pogrzebu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

 4. Kompleksowe zorganizowanie pogrzebu, przez co rozumie się: przygotowanie zmarłego do pogrzebu w sposób ustalony przez Gminę, zgodnie z przyjętym zwyczajem i wyznaniem zmarłego.

 5. Wydatki związane z kompleksową organizacją pogrzebu obejmują:

 • przewóz zwłok osoby zmarłej samochodem Wykonawcy w warunkach zapewniających sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu zgodnie z obowiązującymi przepisami, z miejsca zgonu do miejsca przechowywania zwłok i z miejsca przechowywania zwłok na cmentarz,

 • kremację (w przypadku wyboru tej formy),

 • pochówek (w tym wykopanie grobu ziemnego na cmentarzu wskazanym przez Zamawiającego, wpuszczenie ciała do grobu, zasypanie i zamknięcie grobu);

 • zapewnienie najtańszej trumny drewnianej lub urny,

 • przygotowanie ciała do pochówku (łącznie z umyciem i ubraniem zwłok);

 • zapewnienie kompletnej odzieży i obuwia dla zmarłego (w przypadku jego braku);

 • zapewnienie osób do niesienia trumny lub urny;

 • zapewnienie i montaż krzyża drewnianego i tabliczki identyfikującej;

 • zapewnienie i rozwieszenie na terenie gminy Rewal 2 szt. nekrologów w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym;

 • zapewnienie wiązanki kwiatowej sztucznej małej oraz dużego plastikowego znicza;

 • zapewnienie drewnianej obudowy grobu;

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych elementów usługi oraz prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb, proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na całość usługi pogrzebowej. Wynagrodzenie będzie pomniejszone o cenę jednostkową elementu składowego usługi pogrzebowej wskazaną w formularzu ofertowym.

 

 1. Opis wymagań i warunków udziału w postępowaniu

 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli:

 • oświadczy, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem i dysponuje odpowiednim potencjałym kadrowym.

 • nie jest w stanie upadłości lub likwidacji

 1. Podczas wykonywania prac Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swojej i swoich pracowników a także za ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu i osobom.

 

 1. Warunki realizacji zamówienia

 1. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie pisemne zlecenie wystawiane przez Zamawiającego określające miejsce pochówku, jak również zakres niezbędnych usług. Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane ze sprawieniem pogrzebu.

 2. Pogrzeb będzie wykonywany w granicach administracyjnych gminy Rewal.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się pogrzeb na cmentarzu gminny ościennej (np. gdy osoba zmarła ma opłacone miejsce lub istnieje możliwość złożenia ciała w grobie rodzinnym).

 3. Wykonawca wystawi fakturę VAT lub rachunek po każdej wykonanej usłudze.

 4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku.

 5. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych przez okres realizacji zamówienia

 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności:

 • ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r., o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami
  i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r.;

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r., w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich

 1. Organizacja i koszty związane z załatwieniem formalności tj. wykup miejsca na cmentarzu, zapewnienie obsługi ceremonii pogrzebowej zgodnej z wyznaniem zmarłego (w przypadku gdy nie jest znane wyznanie ceremonia pogrzebowa odbędzie się w obrządku rzymsko-katolickim) są po stronie Zamawiającego.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert: wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego, opatrzony pieczątką firmową wraz z datą sporządzenia i czytelnym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej należy złożyć do dnia 16 grudnia 2020r. w formie pisemnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 72-344 Rewal lub w formie skanów na adres: gops@rewal.pl, z podaniem kwoty brutto proponowanej za przedmiot zamówienia. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 1. Kryterium wyboru oferty: cena 100%

 2. Złożona oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz oferty stanowiący załącznik do przedmiotowego zapytania.

 3. Ocena, wybór oferty i zawarcie umowy:

 1. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

 2. ocena ofert zostanie dokonana do dnia 21.12.2020r. a wyłoniony Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie, po czym zostanie zawarta umowa na wykonanie zamówienia;

 3. oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

 4. w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny;

 6. zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia;

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu zapytania zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu.

 

 

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rewalu

 

Justyna Żebrowska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Pochówek zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 203.85Kb) 2020-12-01 10:19:05 214 razy
2 Formularz ofertowy - usługi pogrzebowe 2021.doc (DOC, 78.00Kb) 2020-12-01 10:19:05 220 razy
3 WZÓR UMOWY.doc (DOC, 54.50Kb) 2020-12-01 10:19:05 208 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 01-12-2020 10:19:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 01-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 01-12-2020 10:21:27