Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Asystent rodziny

 

 

OFERTA ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU  - ASYSTENT RODZINY

 

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA

 

Rodzaj umowy: umowa o świadczenie usług (umowa do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu ) w wymiarze do 30 godzin miesięcznie (praca z 1 rodziną) 

 

 1. Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na w/w stanowisku musi spełnić następujące wymagania:

 1. Posiadać wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
 2. Posiadać wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia  określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 3. Posiadać wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 4. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
 5. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 6. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Posiada  pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 8. Nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.   

 

 1. Wymagania dodatkowe
 1. Znajomość przepisów prawa niezbędnych do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku, a tj. ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  
 2. Prawo jazdy kat. B i własny środek transportu,
 3. Nieposzkalowana opinia.
 4. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych.
 5. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętności nawiązania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej.
 6. Posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych:
 1. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 3. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
 4. umiejętność współpracy w zespole,
 5. odpowiedzialność,
 6. umiejętność analitycznego myślenia,
 7. otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 8. dyspozycyjność,
 9. odporność na sytuacje stresowe,
 10. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.
 1. Mile widziane doświadczenie w pracy z rodziną, dziećmi.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 1. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 2. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży
  i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473);
 3. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 4. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
 5. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 6. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 7. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 8. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2020, poz.218), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 • kwestionariusz osobowy (załącznik do ogłoszenia),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe (oryginały do wglądu),
 • podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik do ogłoszenia),
 • oświadczenie kandydata (załącznik do ogłoszenia)

 

W/w dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Rekrutacja – Asystent rodziny” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu pokój nr 1 w godzinach pracy Ośrodka lub przesłać pocztą. Oferta jest ważna do czasu wyłonienia kandydata. 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Ośrodek nie odsyła dokumentów kandydatów, z którymi nie została zawarta umowa, można je odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów. Wynik naboru zostanie zamieszczony w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu  Przystępując do rekrutacji dane osobowe podawane są dobrowolnie.  

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                      w Rewalu

                                                                                                           Justyna Żebrowska

 

 

Rewal, dnia 14.07.2022r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.pdf (PDF, 85.42Kb) 2022-07-14 10:42:49 34 razy
2 Oświadczenie.pdf (PDF, 106.87Kb) 2022-07-14 10:42:49 34 razy
3 Informacja RODO.pdf (PDF, 123.85Kb) 2022-07-14 10:42:49 40 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 14-07-2022 10:42:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 14-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 08-12-2022 13:17:50