Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Procedury postępowania w zakresie zastosowania art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez pracowników socjalnych

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 03/2013 Kierownika GOPS
w Rewalu z dnia 20.05.2013r.

 

 

 

PROCEDURA
postępowania w zakresie zastosowanie art. 12a  ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie przez pracowników socjalnych

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu

 

 

I Podstawa prawna

 1. Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.6), w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej".

 2. Do podstawowych zadań pracownika socjalnego należy min. przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Zgodnie z § 2 ust. 3 Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. , wywiad taki przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu, w dniach roboczych, w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej(…).

 3. Udział w postępowaniu funkcjonariuszy Policji określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. Dz. U. 2011 Nr 81 poz. 448

 4. Przez przemoc w rodzinie - w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przemocy w rodzinie - jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 5. Osobą najbliższą - w rozumieniu art. 115 § 11 KK - jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.)

 

II Postępowanie w trakcie zdarzenia

Pracownik socjalny GOPS w Rewalu, zwany dalej pracownikiem socjalnym, wdraża niniejszą procedurę, jeśli:

 1. w trakcie wykonywania obowiązków służbowych stwierdzi bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dziecka, w związku z przemocą w rodzinie.

 2. w trakcie wykonywania obowiązków służbowych otrzyma informację od Policji lub innych osób, o sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie. W takim przypadku natychmiast udaje się na miejsce zdarzenia.

 3.  W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w pukcie 1 pracownik socjalny wzywa na miejsce funkcjonariusza Policji i przedstawiciela ochrony zdrowia, tj. lekarza, pielęgniarkę lub ratownika medycznego. Policja tel. 997, 112, KPP Gryfice 91 38 57 511, Pogotowie ratunkowe 998, 112, NZOZ Rewal i Pobierowo 913862588, NZOZ Niechorze 913863358, Szpitalny Oddział Ratunkowy w Gryficach, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Filia w Gryficach, tel. 91 384 33 24 SPZZOZ - Gryfice - ul. Niechorska 27, tel. 091 384 20 61.

 4. Pracownik socjalny wykonuje czynności związane z odbiorem dziecka wyłącznie przy asyście funkcjonariusza Policji i przedstawiciela ochrony zdrowia (lekarza, ratownika medycznego lub pielęgniarki)

Pracownik socjalny obowiązany jest wstrzymać się z podjęciem jakichkolwiek czynności do czasu przybycia na miejsce Policji i przedstawiciela ochrony zdrowia. Rola Policji przy prowadzeniu postępowania określonego w niniejszej procedurze polega m.in. na zapewnieniu bezpieczeństwa osobistego uczestnikom tej czynności, czyli m. in dziecku
i pracownikowi socjalnemu, oraz zapewnieniu pracownikowi socjalnemu i innym służbom dostępu do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i porządku w tym miejscu.

Pracownik socjalny zwraca się do funkcjonariusza Policji z wnioskiem o udzielenie niezbędnej pomocy przy umieszczaniu dziecka u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Placówką interwencyjną na terenie powiatu gryfickiego jest: Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Dom dla Dzieci w Gryficach adres: 72-300 Gryfice, ul.  Polna 8, 
tel. 91 3842561

 1. Funkcjonariusz Policji ustala tożsamość uczestników postępowania, w tym dziecka
  i rodziców/opiekunów a także osoby najbliższej lub uprawnionego członka rodziny zastępczej lub uprawnionego opiekuna placówki opiekuńczo wychowawczej.

 2. Pracownik socjalny przedstawia sytuację, po czym wspólnie z funkcjonariuszem Policji i przedstawicielem ochrony zdrowia podejmuje decyzję w sprawie odebrania dziecka i miejscu umieszczenia go. Pracownik socjalny ustala status „osoby najbliższej”.

 3. Pracownik socjalny winien uzyskać na piśmie od przedstawiciela ochrony zdrowia informację o stanie zdrowia dziecka, zawierającą opis widocznych obrażeń (jeśli są) oraz stwierdzającą, czy dziecko można umieścić u osoby najbliższej wspólnie niezamieszkującej, rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, czy nie występuje konieczność przewiezienia dziecka do odpowiedniej placówki opieki zdrowotnej.

 4. Pracownik socjalny lub funkcjonariusz Policji pouczy rodziców/opiekunów o prawie złożenia zażalenia do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka. Zażalenie może być wniesione na miejscu, za pośrednictwem pracownika socjalnego lub funkcjonariusza Policji prowadzących czynności.

Pouczenie o możliwości złożenia zażalenia w sytuacji odebrania dziecka, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej procedury. Pouczenie to wręcza się rodzicom/opiekunom na piśmie, za potwierdzeniem odbioru (czytelny podpis). Jeżeli nie ma możliwości uzyskania podpisu okoliczność tę pracownik socjalny i funkcjonariusz policji odnotowują w aktach sprawy w formie notatki służbowej, a pouczenie zostaje wysłane rodzicom/opiekunom przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu niezwłocznie listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 1. W przypadku konieczności przewiezienia dziecka środkiem transportu, uczestnicy postępowania ustalają jedno z możliwych w danej chwili rozwiązań: przewóz pojazdem Policji lub taksówką bez konieczności stosowania fotelika ochronnego, przewóz samochodem służbowym Gminy Rewal z fotelikiem ochronnym w przypadku dziecka do 12 lat, nieprzekraczającego 150 cm. wzrostu, przewóz karetką pogotowia w przypadku konieczności hospitalizacji. W sytuacji przewozu taksówką pracownik socjalny zamawiający przewóz ustala wystawienie faktury lub rachunku na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu,

tel. kierowcy busa służbowego Gminy Rewal (Straż Gminna) tel. 913849030, tel. taxi Krzysztof Domański 517 215 482 (całoroczna, dostosowana do przewozu dzieci) oraz Andrzej Opalski, tel. +48 604 510 157, TAXI BAŁTYK , tel. 500-425-502 oraz 88/438-00-00, Franciszek Witczak, tel. 692 520 189, Jerzy Zińczuk, tel.  605 850 330, Piotr Woronin, tel. 692 004 444, Stachu Taxi, tel. 501 224 822, Ecco Taxi, tel. 887 779 997

źródło: http://www.rewal.pl/index.php/pl/turysta/informacja-turystyczna/komunikacja/taxi

 1. Policja na wezwanie pracownika socjalnego usunie z miejsca wykonywania czynności osoby przeszkadzające w ich wykonywaniu.

 2. Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, do placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego dziecko przyjmuje się bez orzeczenia sądu tylko w przypadku, gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną. Niezbędny jest udział funkcjonariusza Policji.

 3. Fakt pozostawienia dziecka u osoby wspólnie niezamieszkującej, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo wychowawczej musi zostać potwierdzony stosownym oświadczeniem.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2.

 

 1. Będący na miejscu funkcjonariusz Policji sporządza szczegółową notatkę z przebiegu zdarzenia, którą przekazuje do Sądu Rejonowego w Gryficach, Wydział III Rodzinny i Nieletnich a jej kopię przekazuje do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu.

III Postępowanie po umieszczeniu dziecka poza rodziną.

 1. Pracownik socjalny powiadamia w ciągu 24 godz. Sąd Rejonowy w Gryficach Wydział III Rodzinny i Nieletnich o odebraniu dziecka. Jeżeli rodzice/opiekunowie dziecka złożyli zażalenie, pracownik socjalny załącza je do zawiadomienia. W przypadku wykonywania czynności w piątek lub dzień poprzedzający święto, pracownik socjalny powiadamia Sąd faxem w tym samym dniu po zakończeniu czynności (nr fax. 91 38 66 839).

Wzór zawiadomienia stanowi załącznik Nr 3.

 1. Pracownik socjalny, nie później niż w ciągu 2 dni przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy u rodziców/opiekunów, analizuje sytuację, ustala z rodziną potrzeby i możliwości, następnie przedkłada kierownikowi GOPS Rewal plan pomocy rodzinie. Jeżeli z ustaleń wynika, że rodzina nie potrzebuje wsparcia finansowego, nie jest konieczne ustalanie dochodu rodziny. W dalszym ciągu monitoruje sytuację rodziny w środowisku, tak często, jak to możliwe. Ustala możliwości udzielenia wsparcia przez krewnych i środowisko danej rodziny.

 2. W przypadku, gdy pracownik socjalny otrzyma informację o umieszczeniu dziecka przez funkcjonariuszy Policji w placówce interwencyjnej na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 06.04.1990 r o Policji, poza godzinami pracy GOPS Rewal, niezwłocznie, najpóźniej
  w następnym dniu roboczym udaje się do rodziny, przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy, analizuje sytuację, ustala z rodziną potrzeby i możliwości, następnie przedkłada kierownikowi GOPS Rewal plan pomocy rodzinie. Jeżeli z ustaleń wynika, że rodzina nie potrzebuje wsparcia finansowego, nie jest konieczne ustalanie dochodu rodziny. W dalszym ciągu monitoruje sytuację rodziny w środowisku, tak często, jak to możliwe. Ustala możliwości udzielenia wsparcia przez krewnych i środowisko danej rodziny.

 

 

 

Załącznik nr 1

do Procedury postępowania w zakresie zastosowania

art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

 

Pouczenie o możliwości złożenia zażalenia w sytuacji odebrania dziecka

………………………………………......

(miejscowość, data, godzina)

..................................................................

(imię i nazwisko pracownika socjalnego

lub funkcjonariusza Policji)

 

Pouczenie

Pouczam Panią/Pana/Państwa …………………………………………………………………………………………………,

(imię i nazwisko przedstawiciela/li ustawowych dziecka lub opiekunów faktycznych)

zam. ….………………………………………………………………………………………..,

legitymujących się ………………………………………………………………………………………………..,

(nr i seria dokumentu)

 

że na czynność odebrania małoletniego dziecka/dzieci…………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)

 

w dniu ………………… o godzinie ………………… z …………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać adres wykonania czynności)

 

 

przysługuje prawo do złożenia do Sądu Rejonowego w Gryficach Wydział III Rodzinny  i Nieletnich ul. Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice, zażalenia na dokonaną czynność odebrania dziecka/dzieci.

 

Uwaga:

 1. W zażaleniu można domagać się zbadania przez sąd zasadności i legalności odebrania dziecka oraz prawidłowości jego dokonania.

 2. Zażalenie można wnieść bezpośrednio do sądu lub za pośrednictwem pracownika socjalnego lub funkcjonariusza policji, którzy dokonali odebrania dziecka. W przypadku złożenia zażalenia za pośrednictwem pracownika socjalnego lub funkcjonariusza policji zażalenie podlega niezwłocznemu przekazaniu do sądu opiekuńczego.

 

 

………………………………………

(podpis osoby wykonującej odebranie)

 

Zapoznałam/łem się z treścią pouczenia.

 

…………………………………… ……………………………………………

(miejscowość, data) (podpis/y osób/y pouczanej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Procedury postępowania w zakresie zastosowania

art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU DZIECKA ODEBRANEGO

PRZEZ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

.................................................

(miejscowość, data, godzina)

......................................................................

(imię i nazwisko osoby, której powierzono dziecko)

......................................................................

(adres)

......................................................................

(nazwa placówki lub seria i nr dowodu osobistego)

Oświadczenie

Oświadczam, że w dniu ……………….... o godzinie …………… w ………………………..

 

pracownik socjalny……………………………………………………………………………

(imię i nazwisko pracownika)

 

w asyście funkcjonariusza Policji…………………………………………….……

(imię i nazwisko policjanta stopień służbowy)

 

przekazał pod moją opiekę, do czasu wydania przez sąd opiekuńczy orzeczenia w sprawie, małoletniej/ego:

 1. ...................................................................... ur. ...............................................................

 2. ...................................................................... ur. ...............................................................

 3. ...................................................................... ur. ...............................................................

 4. ...................................................................... ur. ...............................................................

 

 

……………………………………………………………………………

(podpis osoby odbierającej dziecko od pracownika socjalnego)

……………………………………………………………………………………………………………….

Określenie statusu „osoby najbliższej”

 

Załącznik nr 3

do Procedury postępowania w zakresie zastosowania

art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

 

GOPS……. Rewal, dnia………………..

 

SĄD REJONOWY W GRYFICACH

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

UL. WYSOKA BRAMA 2

72-300 GRYFICE

 

……………………………………………

(imię i nazwisko pracownika socjalnego)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31

72-344 Rewal

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

(imię, nazwisko i adres małoletniego/ małoletnich)

 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

(imię/ona, nazwisko/a rodziców/opiekunów małoletniego, adres)

 

Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 12a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o odebraniu małoletniego ………………..………………………………………………..…… i umieszczeniu go u ……………………………………………………………….……..… (zam. …………………………………………………………………………………..………).

 

Zgodnie z art. 12 a ust. 1 cyt. ustawy w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 k.k. (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. (34)), w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. W niniejszej sprawie zebrany materiał dowodowy dał podstawy do uznania zasadności odebrania dziecka i umieszczenia go u osoby najbliższej/ placówce opiekuńczo-wychowawczej.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Z tego też względu, wobec zaistnienia przesłanek uzasadniających odebranie małoletniego ……………………………………………..……………………, zawiadamiam jak na wstępie.

 

 

……………………………

Podpis (pracownik socjalny)

 

Właściwość sądu opiekuńczego

 1. Zgodnie z art. 586 k.p.c. sądem opiekuńczym jest sąd rodzinny. Sąd rodzinny jest wydziałem sądu rejonowego (art. 12 § 1 pkt 3 lit. d ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych; Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), który rozpatruje m.in. sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie cyt. ustawy (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842). Właściwość miejscową sądu opiekuńczego ustala się ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, art. 569 § 1 k.p.c. Zgodnie z Kodeksem cywilnym miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 k.c.). Zaznaczyć jednak należy, iż nie zawsze pracownik socjalny będzie znał właściwy sąd opiekuńczy lub ze względu na znaczną odległość będzie to utrudnione (przykładowo dziecko co do zasady mieszka z ojcem w Szczecinie, jednak przebywa z matką w Warszawie). W takiej sytuacji ze względu na znaczną odległość sądem właściwym nie będzie sąd miejsca zamieszkania, lecz pobytu dziecka (art. 569 § 2 k.p.c.). W wypadku dużych sądów rejonowych (np. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, Sąd Rejonowy w Lublinie) mogą funkcjonować dwa lub więcej wydziały do spraw rodzinnych i nieletnich. W takiej sytuacji mogą istnieć wątpliwości co do wskazania właściwego wydziału. O ile sąd powinien sam skierować sprawę do właściwego wydziału, to często na stronach internetowych sądów rejonowych (np. http://lublin.sr.gov.pl/56) podane są dane umożliwiające właściwą identyfikację wydziału.

 

Treść uzasadnienia

 1. Uzasadnienie zawiadomienia powinno wskazywać okoliczności faktyczne uzasadniające decyzję o odebraniu dziecka (art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie cyt. ustawy; Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842). Przedstawione dowody są przykładowe i wskazują jedynie na możliwości uzyskiwania danych o przemocy w rodzinie.

 2. W uzasadnieniu zawiadomienia powinno być również wskazane, dlaczego dziecko zostało umieszczone u konkretnej osoby lub w konkretnej placówce (art. 12a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie cyt. ustawy; Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842). Ma to znaczenie ze względu na ocenę przez sąd prawidłowości przeprowadzonego odebrania.

 

Obowiązek podpisania zawiadomienia

 1. Zawiadomienie powinno być podpisane przez osoby wskazane w art. 12a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie cyt. ustawy (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) z tego względu, iż biorą one udział w podjęciu decyzji o odebraniu dziecka, zawiadomienie sądu opiekuńczego zaś jest jego sformalizowanym wyrazem.

 

Wymogi formalne zawiadomienia

 1. Zgodnie z art. 126 § 1 i 2 k.p.c. każde pismo procesowe powinno zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

 • oznaczenie rodzaju pisma,

 • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,

 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,

 • wymienienie załączników.

W wypadku zaś, gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt. Kodeks postępowania cywilnego nakłada również obowiązek załączenia odpowiedniej liczby odpisów dla uczestników postępowania (art. 128 § 1 k.p.c.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 załącznik nr 1 do zarządzenia procedury.pdf (PDF, 350.76Kb) 2015-05-26 10:48:18 1218 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 26-05-2015 10:44:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 26-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 01-07-2015 14:58:13