Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 03/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu z dnia 13.07.2015r.w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu

 

ZARZĄDZENIE NR 03/2015

 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu

z dnia 13.07.2015r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu

 

Na podstawie §7 ust.7 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/303/2009 Rady Gminy w Rewalu z dnia 26 czerwca
2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu zmienionego Uchwałą nr LVI/391/10 Rady Gminy Rewal z dnia 26 marca 2010r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 01/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu z dnia 13.04.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu, wprowadzam następujące zmiany:

§ 15 otrzymuje brzmienie:

„Do zadań  pracowników socjalnych należy w szczególności:

 1. prowadzenie pracy socjalnej w celu wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu pełnej aktywności społecznej,
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań,
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 5. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, w tym alimentacyjnych dla potrzeb GOPS oraz na wniosek innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 6. zawieranie z klientami pomocy społecznej kontraktów socjalnych oraz kontrolowanie ich realizacji,
 7. planowanie pomocy oraz kontrolowanie, czy udzielona pomoc spełnia swoje zadania,
 8. przeprowadzanie wspólnie ze Strażą Gminną w ramach akcji „Zima” kontroli w miejscach, w których przebywają lub mogą przebywać osoby bezdomne,
 9. przeprowadzanie naboru:

                     1) dzieci i młodzieży do wypoczynku letniego,

                      2) rodzin do odbioru żywności,

                      3) osób do zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych

 1. udzielanie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych sprawach bytowych,
 2. prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 3. występowanie do sądów z wnioskami o wgląd w sytuację dziecka, zastosowanie leczenia psychiatrycznego, do GKRPA o zastosowanie leczenia odwykowego,
 4. współpraca ze szkołami, policją, sądem i kuratorami,
 5. współpraca z asystentem rodziny,
 6. wszczynanie procedury Niebieskiej Karty i udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i w grupach roboczych a także zapewnienie obsługi administracyjno technicznej,
 7. wydawanie zaświadczeń w sprawach  pomocy społecznej,
 8. organizowanie i zabezpieczenie potrzeb z zakresu świadczeń w naturze,
 9. sporządzanie informacji i sprawozdań rzeczowo - finansowych, ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 10. koordynacja dożywiania dzieci w szkołach i osób dorosłych,
 11. prowadzenie spraw w zakresie archiwizacji dokumentów dotyczących pomocy społecznej,
 12. zgłaszanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 13. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej osób umieszczonych w DPS,
 14. realizacja zadań dotyczących opieki nad dzieckiem i rodziną,
 15. przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego,
 16. ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego,
 17. naliczenie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego,
 18. przygotowanie decyzji o wysokości dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego,
 19. obsługa systemu informatycznego działającego w zakresie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych,
 20. przygotowanie list wypłat dodatków mieszkaniowych i energetycznych w ustalonym terminie,
 21. sporządzanie sprawozdań i informacji,
 22. realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów,
 23. współuczestniczenie w realizacji projektów unijnych,
 24. obsługa programów komputerowych
 25. dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych,
 26. współpraca z pozostałymi pracownikami Ośrodka,
 27. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika wynikających z przepisów prawa i rozeznanych potrzeb.”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                               Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu

                                                                                                                                                                               Justyna Żebrowska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 13-07-2015 09:06:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 13-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 13-07-2015 09:16:25