Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

Przysługują osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej z jednego powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okolicznościach uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe wynosi:  

 • dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 701,00 zł,
 • dla osoby w rodzinie – kwota 528,00 zł

 

ZASIŁEK STAŁY

Jest to świadczenie pieniężne o charakterze obligatoryjnym (obowiązkowym) przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu do wysokości kryterium dochodowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy pomiędzy kryterium dochodowym
  osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 645,00 zł;
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy pomiędzy kryterium dochodowym na osobę
  w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie

Wysokość zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł

Rodzina zobowiązana jest do udzielania pomocy członkom rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspakajać swoich potrzeb w związku z ustawowym obowiązkiem alimentacyjnym.

Przez osobę samotnie gospodarującą rozumiemy osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Przez rodzinę ustawodawca natomiast rozumie osoby spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

ZASIŁEK OKRESOWY

Pomocą przyznawaną na czas określony jest zasiłek okresowy. Świadczenie to przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, 
 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Zgodnie z art. 147 ustawy o pomocy społecznej kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustalany jest na podstawie okoliczności sprawy.

Rodzina zobowiązana jest do udzielania pomocy członkom rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspakajać swoich potrzeb w związku z ustawowym obowiązkiem alimentacyjnym.

 

ZASIŁEK CELOWY

Zasiłek celowy jest świadczeniem pieniężnym o charakterze fakultatywnym (uznaniowym) i może zostać przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Wysokość pomocy w formie zasiłku celowego nie jest nigdzie ograniczona.  O wysokości decyduje ocena sytuacji dokonana przez pracownika socjalnego i możliwości finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozumieniu zadań i celów ustawy o pomocy społecznej za niezbędną potrzebę nie można uznać:

 • spłaty zaciągniętego kredytu,
 • sfinansowania kosztów adwokata w toczonym przez stronę procesie,
 • wydatków na leczenie, które klient może uzyskać bezpłatnie,
 • pokrycia zaległości za mieszkanie,
 • spłacenia prywatnych długów,
 • finansowania dużych remontów itp.

 

Z orzecznictwa:

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, przy wyjaśnianiu treści pojęć użytych przez ustawodawcę w omawianych przepisach, należy posłużyć się wykładnią językową. Słownik języka polskiego pojęcie „niezbędny” wyjaśnia jako „taki, bez którego nie można się obejść, konieczny, potrzebny, nieodzowny”(…) „bytowy” to związany z warunkami życia, dotyczący życia, istnienia. Zatem niezbędna potrzeba życiowa to taka, bez zaspokojenia której osoba nie może egzystować, zagrożone są warunki jej istnienia, a w szczególności życia lub zdrowia.

Wyroki NSA z 30 września 2008 r., sygn. akt. I OSK 1451/07

 

SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

Świadczenie  może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie odochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

 

ŚWIADCZENIAMI  NIEPIENIĘŻNYMI Z POMOCY SPOŁECZNEJ SĄ:

a) praca socjalna,
b) bilet kredytowany,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
d) składki na ubezpieczenia społeczne,
e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
f) sprawienie pogrzebu,
g) poradnictwo specjalistyczne,
h) interwencja kryzysowa,
i) schronienie,
j) posiłek,
k) niezbędne ubranie,
l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
n) mieszkanie chronione,
o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
p) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,

 


PRACA SOCJALNA

Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom
w rozwinięciu lub wzmocnieniu ich aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna prowadzona jest w oparciu o dokonanie diagnozy sytuacji klienta przez pracownika socjalnego, opracowanie planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjału osoby lub rodziny.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. Kontrakt jest pisemną umową zawartą pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym określającą uprawnienia i zobowiązania stron zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej danej osoby lub rodziny. W przypadku odmowy zawarcia kontraktu, niedotrzymania jego postanowień ośrodek pomocy społecznej może odmówić pomocy finansowej lub ją wstrzymać.

Pomoc w ramach pracy socjalnej obejmuje w szczególności:
1. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych
2. poradnictwo dotyczące udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe
3. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych


SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE:

Przysługuje:
1. osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, nieposiadającej ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
2. osobom pobierającym zasiłek stały, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym
z innego tytułu

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


SPRAWIENIE POGRZEBU

Jest to świadczenie niepieniężne dla osób, które nie posiadały świadczeń emerytalno – rentowych oraz osób zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu, które nie są w stanie tego zrobić samodzielnie.

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego lub też zgodnie z wyrażoną przez niego wolą odnośnie sposobu pochowania,
a jeżeli nie są one znane - zgodnie z wolą jego osób bliskich. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.


PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii  
Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny,
w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Porady w zakresie przysługujących uprawnień można uzyskać od pracownika socjalnego
w ramach pracy socjalnej. Na wniosek pracownika socjalnego do pracy z rodziną przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może być skierowany asystent rodziny.

Pomoc specjalistyczną w ramach działania zespołu wsparcia rodziny, w tym pomoc psychologiczną świadczy także na terenie naszego powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, tel. 91 384 66 26, http://pcpr.gryfice.ibip.pl

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Przysługuje osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego zadbania o siebie. Na terenie naszego powiatu działa Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziniew Gryficach, kontakt: pon.- pt. w godz. 7:30 - 15.30 tel. 91 384 66 26, http://pcpr.gryfice.ibip.pl
 


SCHRONIENIE, POSIŁEK, NIEZBĘDNE UBRANIE

Schronienie, posiłek i niezbędne ubranie przysługują osobom lub rodzinom, jeśli są one tego pozbawione.

 • Pomoc w formie schronienia następuje poprzez zapewnienie miejsca w noclegowni lub schronisku
 • Pomoc w formie posiłku następuje poprzez zapewnienie jednego dania gorącego lub przyznania produktów żywnościowych
 • Pomoc w formie niezbędnego ubrania następuje poprzez zapewnienie odzieży
  i obuwia właściwego do pory roku


USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:

 1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona 
 2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Pracownik socjalny, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz tryb ich pobierania reguluje  uchwała Rady Gminy Rewal

Uchwały Rady Gminy Rewal dotyczące usług opiekuńczych

 

Usługi opiekuńcze są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

 • dla osoby samotnej kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. 701,00 zł
 • dla osoby pozostającej w rodzinie mniej niż kryterium dochodowe wskazane
  w ustawie o pomocy społecznej tj. 528,00 zł na każdą osobę


SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia
w domu pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt
w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

 1. do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
  mieszkaniec domu nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi, - zgodnie z umową zawartą z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby wskazane w pkt. 1 i 2

- przy czym osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w pkt. 2, stosuje się tu odpowiednio zawarcie umowy z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wnoszonej opłaty za pobyt mieszkańca

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 29-01-2015 09:32:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 29-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 08-07-2020 13:48:20