Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe - instalacja gazowa

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

72-344 Rewal, ul. Warszawska 31

e-mail: gops@rewal.pl

tel./fax 913862573

 

Rewal, dnia 25.09.2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro (Zarządzenie nr 05/2014 z dnia 18.09.2014r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu) zapraszam do składania ofert na wykonanie instalacji gazowej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu przy ul. Warszawskiej 31

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31

72-344 Rewal

tel./fax 91 38 62 573

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego o mocy 24 kW z zamkniętą komorą spalania z instalacją odprowadzania spalin i wentylacji oraz kuchenki gazowej
w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu i przyłączeniem wykonanej instalacji do sieci gazowej.

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określają: dokumentacja projektowa i decyzja
o pozwoleniu na budowę.

 

Opis wymagań i warunków udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

 1. dysponuje kierownikiem budowy posiadającym ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej,

 2. posiada uprawnienia do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia, a także niezbędną wiedzę i doświadczenie do ich wykonania,

 3. prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie oraz nie jest w stanie upadłości, likwidacji

 1. Kwota brutto proponowana za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie czynności związane z wykonaniem robót budowlanych.

 2. Wszystkie wyroby, materiały powinny być dopuszczone do obrotu
  i stosowania, posiadać niezbędne certyfikaty i atesty oraz spełniać warunki techniczne.

 3. Podczas wykonywania prac Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo
  i higienę pracy swojej i swoich pracowników a także za ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu i osobom trzecim.

 

Termin wykonania zamówienia: do 20 grudnia 2020r.

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert: ofertę należy złożyć do dnia 16.10.2020r.
w formie pisemnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu ul. Warszawska 31 lub w wersji elektronicznej na adres gops@rewal.pl, z podaniem kwoty netto i brutto proponowanej za przedmiot zamówienia (liczy się data wpływu).

 

Kryterium oceny ofert: cena (60%), doświadczenie (wskazanie co najmniej 3 wykonanych zamówień podobnego rodzaju w ciągu ostatnich 3 lat - 40%)

Złożona oferta powinna zawierać: wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik do przedmiotowego zapytania.

Ocena, wybór oferty i zwarcie umowy:

 1. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

 2. ocena ofert zostanie dokonana do dnia 22.10.2020r. a wyłoniony Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie, po czym zostanie zawarta umowa na wykonanie zamówienia;

 3. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

 4. w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny;

 6. zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia;

 7. cena może podlegać negocjacji przed zawarciem umowy;

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu zapytania zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rewalu.

 

 

                                                                                                 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu

 

                                                                                                                          Justyna Żebrowska

 

Załączniki:

Formularz oferty

Dokumentacja projektowa

Decyzja Starosty o pozwoleniu na budowę

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Rewalu,

 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rewal.pl;

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci umieszczenia wyników postępowania na stronie BIP administratora oraz przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli prawidłowości wydatkowania środków publicznych.

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy lub podmioty, uprawnione na podstawie przepisów prawa; odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania dla celów kontroli; Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom poza wymienionymi powyżej.

 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

 6. Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych'

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zapytanie ofertowe instalacja gazowa.pdf (PDF, 407.57Kb) 2020-09-25 11:26:01 38 razy
2 dokumentacja projektowa - instalacja gazowa.pdf (PDF, 509.14Kb) 2020-09-25 11:26:01 59 razy
3 formularz ofertowy.doc (DOC, 33.50Kb) 2020-09-25 11:26:01 46 razy
4 formularz ofertowy.pdf (PDF, 129.82Kb) 2020-09-25 11:26:01 39 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 25-09-2020 11:26:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 25-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 19-10-2020 10:03:44