Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Oferta pracy na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu

 

Rewal, dnia 02.01.2019r.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu zaprasza do składania dokumentów

aplikacyjnych na stanowisko pracownika socjalnego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu

 

Stanowisko pracy: pracownik socjalny

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę, 40 godzin w tygodniu

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na okres 16 miesięcy z możliwością przedłużenia lub zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Data zatrudnienia: luty 2019r.

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
  (j.t Dz.U.2018 poz. 1508 ze zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;

 • ukończone przed 1 maja 2004 r. studnia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

 • ukończone do dnia 31 października 2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;

 • rozpoczęte przed  1 maja 2004 r. studnia wyższe licencjacie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów.

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
 5. Nieposzlakowana opinia.

 6. Biegła obsługa komputera.

 7. Znajomość przepisów prawa w szczególności: ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego i umiejętność ich stosowania a także znajomość innych ustaw i  rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego.

 1. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu.

 2. Umiejętność pracy w zespole.

 3. Mile widziane doświadczenie zawodowe oraz referencje z poprzednich miejsc pracy.

 4. Znajomość aktualnych problemów społecznych oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami.

 5. Samodzielność oraz wykazywanie własnej inicjatywy.

 6. Wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność, kreatywność.

 7. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej.

 1. DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 1. Udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy.

 2. Prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia
  z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz występowanie na tej podstawie o pomoc dla zainteresowanych,

 3. Opracowywanie projektów decyzji administracyjnych.

 4. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla jednostek pomocy społecznej.

 5. Prowadzenie pracy socjalnej z wykorzystaniem metod pracy socjalnej.

 6. Dokumentowanie wykonywanej pracy socjalnej.

 7. Zawieranie kontraktów socjalnych.

 8. Prawidłowe i racjonalne dysponowanie przyznanym budżetem adekwatnie do potrzeb klienta i możliwości Ośrodka.

 9. Przygotowanie ocen, analiz, planów oraz sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania.

 10. Współpraca z jednostkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia lub wspiera formy pomocy społecznej udzielanej klientom Ośrodka.

 11. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 12. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 13. Realizacja zadań wynikających z odrębnych przepisów zawierających delegację dla pracowników socjalnych.

 14. Praca w programie komputerowym POMOST.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej i nauki.

 2. List motywacyjny.

 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 4. Kopie  dokumentów (świadectw  pracy  lub zaświadczeń ) potwierdzających staż pracy.

 5. Kopie opinii lub referencji z poprzednich miejsc pracy (nieobowiązkowo)

 6. Aktualne zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie (wg wzoru w załączeniu) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 7. Podpisane oświadczenie (wg wzoru w załączeniu) dotyczące posiadania obywatelstwa polskiego, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe.

 8. Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru w załączeniu)

Uwaga:

Oświadczenia kandydata, list motywacyjny i CV i zgoda na przetwarzanie danych osobowych muszą być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu w godzinach pracy Ośrodka w pokoju nr 1 lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu, ul. Warszawska 31,
  72-344 Rewal w zamkniętej kopercie z dopiskiem Dokumenty aplikacyjne na stanowisko pracownika socjalnego w terminie do dnia 25 stycznia 2019r. do godziny 15.30. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę. W przypadku wysłania dokumentów pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu, a nie data nadania.

 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne. Aplikacje/dokumenty, które nie zostały własnoręcznie podpisane lub zawierają braki formalne zostaną odrzucone.

 3. Dokumenty kandydata wybranego podczas rekrutacji i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji za pokwitowaniem, po tym terminie zostaną zniszczone.

 4. Zastrzega się prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, wyłonionych na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

 5. Zastrzega się możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny.

                                                                                                                                               Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu

                                                                                                                                                                               Justyna Żebrowska

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do rekrutacji podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu, ul. Warszawska 31,  72-344 Rewal;

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rewal.pl;

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego;

 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;

 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Rewal;

 7. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko  pracownika socjalnego;

 8. Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom;

 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie 
  o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia
  w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@rewal.pl;

 10. Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 11. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, nie będą też profilowane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 1 Oferta pracy ogłoszenie pracownik socjalny 2019.pdf (PDF, 233.39Kb) 2019-01-02 10:18:18 175 razy
2 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (PDF, 317.17Kb) 2019-01-02 10:18:18 171 razy
3 3 Oświadczenie 1.pdf (PDF, 115.63Kb) 2019-01-02 10:18:18 160 razy
4 4 Oświadczenie 2.pdf (PDF, 118.04Kb) 2019-01-02 10:18:18 161 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 02-01-2019 10:18:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 02-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 20-02-2019 09:28:46