Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

                                                                                                                                                                    Rewal, dnia 29.01.2018r

GOPS.25.1.SUO.2018                                                                                                                            

 

 

Zapytanie ofertowe

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu zaprasza do złożenia ofert w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

 1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu

ul. Warszawska 31, 72-344 Rewal

tel. 91 3862573, e-mail: gops@rewal.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje prowadzenie terapii EEG Biofeedback dla jednego dziecka
z rozpoznaniem: dysleksja głęboka. Terapia prowadzona będzie w wymiarze 6 godzin zegarowych miesięcznie w miejscu zamieszkania (na terenie gminy Rewal). Po stronie wykonawcy jest zapewnienie pomieszczenia i niezbędnego sprzętu do prowadzenia terapii.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2018r.

 1. Kryterium oceny wyboru ofert:

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według poniższych zasad:

 1. Cena - 70% (cena brutto za 1 godzinę terapii - 60 min)

 

                                     najniższa cena x 100

Liczba punktów = ………………………………………… x 70%

                                      cena badanej oferty

 

Cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia razem z następującymi kosztami: wynagrodzenie, należne podatki, koszty dojazdu, wynajem pomieszczenia itp. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za
1 godzinę zegarową terapii, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich zgodnie
z załącznikiem do niniejszego zapytania.

 

 1. Doświadczenie - 30%

 

Punktacja stosowana przy ocenie doświadczenia:

 

Prowadzenie terapii Biofeedback wyrażone w latach

Ilość punktów

Poniżej roku

1

1-3

5

Powyżej 3

10

Uzyskane punkty zostaną pomnożone przez wagę kryterium tj. 30%

Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane.

Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów z obu kryteriów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

 

 1. Wymagania niezbędne:

Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi,
oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym,

 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci

 • z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

 • zakładzie rehabilitacji,

 • innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

oraz posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

 • kształtowania nawyków celowej aktywności;

 • prowadzenia treningu zachowań społecznych.

 1. Do zadań osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze będzie należało:

 • Prowadzenie terapii EEG Biofeedback

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji z wykonywanych czynności zgodnie z zawartą umową.

 1. Wymagane dokumenty:

 • Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 • CV;

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane przeszkolenie
  i doświadczenie zawodowe;

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy;

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Oferta - specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej - odręcznie (nieścieralnym atramentem lub długopisem), na maszynie lub komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić zapis „Oferta cenowa na - specjalistyczne usługi opiekuńcze”. O wyniku postępowania osoby ubiegające się
o świadczenie rzeczonych usług zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.

 1. Termin składania ofert:
  Ofertę należy złożyć w terminie do 8 lutego 2018r. do godziny 12.00. Liczy się data wpływu do Ośrodka. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki (poniżej do pobrania w wersji pdf i word):

Formularz - „Oferta cenowa specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

 

                                                                                                                                                   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                                                   w Rewalu

                                                                                                                                                                                 Justyna Żebrowska

 

Załączniki do pobrania

1 SUO 1.pdf (PDF, 28KB) 2018-01-29 15:27:21 115 razy
2 oferta wzór.pdf (PDF, 14KB) 2018-01-29 15:24:58 113 razy
3 oferta wzór.doc (DOC, 32KB) 2018-01-29 15:24:58 107 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żebrowska 29-01-2018 15:24:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Żebrowska 29-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żebrowska 13-03-2018 09:30:24